חובת הגלוי היזום והוראות לעניין מצב רפואי קודם

חובת הגלוי היזום והוראות לעניין מצב רפואי קודם:

חוק חוזה ביטוח משנת 1981 בסעיפים 6 ו 7 :

6 (א) הציג המבטח למבוטח לפני כריתת החוזה, אם בטופס של

הצעת ביטוח ואם בדרך אחרת שבכתב, שאלה בעניין שיש בו
כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה
בכלל או לכרותו בתנאים שבו (להלן – ענין מהותי), על
המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה.
6 (ב) שאלה גורפת הכורכת ענייניים שונים, ללא אבחנה ביניהם,
אינה מחייבת תשובה כאמור אלא אם הייתה סבירה בעת
כריתת החוזה.
6 (ג) הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של ענין שהוא ידע כי
הוא עניין מהותי, דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה.
7 (א) ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה שלא הייתה מלאה וכנה,
רשאי המבטח, תוך שלושים ימים מהיום שנודע לו על כך וכל
עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את החוזה בהודעה בכתב
למבוטח.
7 (ב) ביטל המבטח את החוזה מכוח סעיף זה, זכאי המבוטח
להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול,
בניכוי הוצאות המבטח, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה.
7 (ג) קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה, אין
המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי,
שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלו
לפי המצב לאמיתו לבין דמי הביטוח המוסכמים, והוא פטור
כליל בכל אחת מאלה:

(1)התשובה ניתנה בכוונת מרמה;
(2)מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח
מרובים יותר, אילו ידע את המצב לאמיתו; במקרה זה זכאי
המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה
שלאחר קרות מקרה הביטוח, בניכוי הוצאות המבטח.

 

 

=======================================

הוראות לעניין מצב רפואי קודם:

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם), תשס”ד-2004

  1. דף פרטי הביטוח” – דף המצורף לפוליסת הביטוח, שכולל את הפרטים והתנאים הדרושים לשם התאמת פוליסת הביטוח לתנאי חוזה הביטוח של המבוטח;

“מצב רפואי קודם” – מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד

הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניין זה,

“אובחנו במבוטח” – בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח;

סייג בשל מצב רפואי קודם – סייג כללי בחוזה ביטוח הפוטר את המבטח מחבותו, או המפחית את חבות המבטח או את היקף הכיסוי, בשל מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם, ואשר אירע למבוטח בתקופה שבה חל הסייג.

תוקף סייג בשל מצב רפואי קודם

  1. סייג בשל מצב רפואי קודם, לעניין מבוטח שגילו במועד תחילת תקופת הביטוח

הוא –

(1)  פחות מ-65 שנים – יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתחילת תקופת הביטוח;

(2)  65 שנים או יותר – יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתחילת תקופת הביטוח.

סייג בשל מצב רפואי מסוים למבוטח מסוים

  1. על אף האמור בתקנה 2, סייג לחבות המבטח או להיקף הכיסוי בשל מצב רפואי מסוים שפורט בדף פרטי הביטוח לגבי מבוטח מסוים, יהיה תקף לתקופה שצוינה בדף פרטי הביטוח לצד אותו מצב רפואי מסוים.

אי תחולת סייג בשל מצב רפואי קודם

  1. סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע למבטח על מצב בריאותו הקודם, והמבטח לא סייג במפורש בדף פרטי הביטוח את המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח.

 

=====================================

 

אז אם חשוב לך:

א.  הדרכה שתעזור לך לתקשר בסבך הבירוקרטיה של הזכויות הכלכליות בישראל.

ב.  פתרון כלכלי ביטוחי של גמלא חודשית מובטחת לאורך זמן, במקרה וחס וחלילה     אינך יכול להמשיך לטפל בי עקב אבדן כושר תפקוד או פטירה מוקדמת.

ג. קבלת טיפול סיעודי עבורי, הדרוש לי בהיותי בוגרת, וקביעת נאמן עבורי על הכספים המגיעים לי בעתיד.

ד. מימוש החלום לביטוח סיעודי בריאות אישי עבורי בכפוף למצב בריאותי ותפקודי. 

ה. רכישת דירה פרטית עבורי בקרבתך דרך חיפוש זכויות נוספות העשויות לנבוע
מהנסיבות השונות שהביאו לכך שאני מוגדרת כילדה בעלת צרכים מיוחדים.

 

 

Fantastic abstract design or art element for your projects

 לברור צרכים כלכלים אישיים

  לחץ כאן !

המידע בדף זה הוא כללי וראשוני בלבד ואינו מיועד בשום מקרה לשמש ו/ או לשתף ו/או להפניה כיעוץ אישי וכיוצ”ב ו/או כתחליף ליעוץ אישי וכיוצ”ב לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם ונכונותם עלולה להשתנות מעת.